Prihlásenie nebolo úspešné. Skúste sa prosím prihlásiť znova.
Vyplňte prosím prihlasovacie údaje :

14.08.2017 ZÁPIS ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV DISKOV DO OSVEDČENIA O EVIDENCII.

Zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík do technické preukazu vozidla.

Takmer denne sa pracovníci pneuservisov stretávajú s otázkou akým spôsobom je možné zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov do osvedčenia o evidencii.
Tento článok je návodom a zároveň aj užitočným pomocníkom ako má majiteľ vozidla postupovať na jednotlivých úradoch a aké dokumenty a podklady k tomu potrebuje.

Ak si chcete zapísať alternatívny rozmer diskov do osvedčenia o evidencii treba uvedomiť , že zapísať sa dajú iba v prípade ak sú schválené pre predmetné vozidlo certifikátom /posudkom / TUV.

Pre zápis alternatívneho rozmeru pneumatiky a diskov sa využívajú najčastejšie tri spôsoby. V tomto článku sa budeme najrozsiahlešie venovať najviac používanému spôsobu a to zápisu prostredníctvom podkladov od zástupcu výrobcu diskových kolies .


a, Zápis na základe podkladov zástupcu výrobcu diskových kolies
Zástupca výrobcu diskových kolies /zoznam je uvedený na stránke ministerstva dopravy v sekcii Štátny dopravný úrad/ , ktorý je držiteľom typového schválenia komponentu / diskových kolies/ , prípadne jeho autorizovaný partner sú v prípade realizácie zápisu alternatívneho rozmeru do osvedčenia o evidencii povinný doložiť majiteľovi vozidla nasledovné dokumenty:
-fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku a model diskového kolesa .
-vyplnené potvrdenie o typovom schválení , predaji a montáži diskového kolesa.
-skúšobný protokol TUV /posudok/ pre danú značku a model disku.

Majiteľ vozidla obdrží všetky potrebné podklady v autorizovanom servise pri montáži diskových kolies na vozidlo.
Tu si treba dať pozor , keďže potvrdením od zástupcu , resp. autorizovaného predajcu sa potvrdzuje , že diskové kolesá boli namontované na vozidlo , avšak majiteľ ich stále nemá uvedené v osvedčení o evidencii ako alternatívny rozmer!
Vzniká tak nesúlad medzi údajmi v osvedčení a technickým stavom vozidla!
Ak by sa vozidlo používalo v takomto stave na premávku po pozemných komunikáciach /čo i len na prepravu k príslušnému OÚ/ porušovala by sa prevádzkovaním vozidla vyhláška o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciach SR. Preto je nevyhnutné po montáži diskových kolies alternatívneho rozmeru tieto disky znovu demontovať až do času kým neprebehne ich zápis do osvedčenia o vozidle. /Toto je legálny postup , avšak v praxi sa opätovná demontáž spravidla neprevádza a zákazník na vlastnú zodpovednosť používa vozidlo ktorého technický stav sa nezhoduje s osvedčením o vozidle/.

O samotný zápis je nutné požiadať osobne odbor cestnej dopravy a komunikácií príslušného okresného úradu.

K zápisu alternatívneho rozmeru diskového kolesa a pneumatík je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:
1,fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku a model diskového kolesa. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/

2,vyplnené potvrdenie o typovom schválení , predaji a montáži diskového kolesa. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/

3,fotokópiu skúšobného protokolu TUV /posudok/ pre danú značku a model disku. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/

4, Osvedčenie o evidencii do ktorého sa prevedie zápis /technický preukaz/

5,Vyplnená žiadosť o zápis alternatívneho rozmeru diskov a pneumatík do osvedčenia o evidencii. /nachádza sa na každom OÚ/

6,Správny poplatok za vykonanie zápisu vo výške 6€.
Poplatok za zápis je možné zaplatiť aj priamo na vybraných okresných úradoch v predajných automatoch slovenskej pošty. Kód poplatku je 778.

7, Ak žiada o zápis osoba ,ktorá nie je vlastníkom vozidla je nutné doložiť k žiadosti aj plnú moc na zápis alternatívneho rozmeru diskového kolesa do osvedčenia o evidencii od majiteľa vozidla , prípadne leasingovej spoločnosti. Treba však počítať s poplatkom od leasingovej spoločnosti , ktoré sa pohybujú od 20€ do 50€.

Pri podaní žiadosti na odbore cestnej dopravy a komunikácii okresného úradu si pracovník , prípadne pracovníčka úradu preveria kompletnosť dokumentácie. Doporučujem vypísať si žiadosť o zápis dvojmo , prípadne si ju nechať nakopírovať , aby ste mali v rukách dokument o odovzdaní žiadosti spolu s prílohami.
Ak by ste čakali , že Vám zápis prevedú okamžite tak ste na omyle!
Zápisy alternatívneho rozmeru diskového kolesa do osvedčenia trvajú v závislosti od okresu a od vyťaženosti jednotlivých pracovísk.

V prípade , že je Vaša žiadosť kladne vybavená od úradu obdržíte nové osvedčenie o evidencii s ktorý musíte do 15 dní navštíviť dopravný inšpektorát ktorý prevedie zápis do systému polície a zapíše údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla do osvedčenia...... Samozrejme za poplatok.....


Majitelia úplne nových ešte neprihlásených vozidiel , ktorý sa rozhodnú kúpiť si disky ihneď pri predaji vozidla sa budú pri zápise cítiť ako v Kocúrkove. Prečo?

Žiaľ u nás nie je možné do nového osvedčenia o evidencií / pokiaľ ešte nemáte pridelené ŠPZ/ zapísať alternatívny rozmer diskov a pneumatík.
Preto musí majiteľ nového vozidla najskôr zaplatiť poplatky za vydanie ŠPZ na DI , následne navštíviť OÚ odbor cestnej dopravy a komunikácii so žiadosťou o zápis alternatívneho rozmeru do osvedčenia o evidencii , kde za poplatok úplne nové osvedčenie o evidencii z DI „zlikvidujú“ a ak máte šťastie tak za niekoľko dní ak nie týždňov Vám vydajú nové osvedčenie s alternatívnym rozmerom diskov a pneumatík. Samozrejme za poplatok....
No a s týmto novým osvedčením musíte znovu navštíviť DI ktorý zaeviduje alternatívny rozmer diskov a pneumatík do systému polície a doplní vlastníka a držiteľa do nového osvedčenia. Ako inak , zadarmo to nie je...


b, Zápis na základe podkladov od výrobcu vozidla , resp. importéra vozidla do SR.
Výrobca vozidla , resp. importér vozidla do SR môže vydať písomné potvrdenie , že konkrétne vozidlo / značka , model , motorizácia , VIN / môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov , ako sú uvedené v TP. V potvrdení sa uvedie presný rozmer pneumatík a k nim prislúchajúcich diskových kolies.
S uvedeným potvrdením môže majiteľ vozidla požiadať príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu o zápis do osvedčenia o vozidle.c, Zápis jednotlivo dovezeného diskového kolesa
V tomto prípade je nutné získať skúšobný protokol TUV /posudok/ pre konkrétnu značku a model disku. Dokument musí byť však na úradne preložený do slovenského jazyka.
Majiteľ vozidla musí následne absolvovať zvláštnu technickú kontrolu vykonávanú STK /podľa § 49 odst.2 písm. c, zákona 725/2004. STK overí pri tejto technickej kontrole zhodu vozidla s podmienkami , ktoré sú uvedené v protokole TUV.


« späť


C.D.M.,spol. s r.o.

Fučíkova 8, 903 01 Senec

Objednávky a poradenstvo:

+421 2 4552 0190
+421 2 4525 9965
+421 2 4552 7928
Fax : +421 2 4552 7928
E-mail: info@aludisky.eu