Prihlásenie nebolo úspešné. Skúste sa prosím prihlásiť znova.
Vyplňte prosím prihlasovacie údaje :

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI C.D.M., s.r.o.
 • 1. Predmetom

  týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim podľa ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platom znení pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorou sa C.D.M., s.r.o., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 802 651, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 23123/B (ďalej len „Predávajúci“) zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe jeho požiadavky a s predchádzajúcou písomnou alebo ústnou akceptáciou tejto požiadavky Predávajúcim. Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená na dodacom liste. Tieto VOP sú tiež zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho.
 • 2. Kúpna cena

  bola dohodnutá na základe ponuky a dopytu v súlade s platnými predpismi o cenách. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Všetky ceny sú udávané vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • 3. Predávajúci

  sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar bezodkladne, na základe výzvy Predávajúceho prevziať.
 • 4. Miesto a termín plnenia:

  Určené kupujúcim v objednávke.
 • 5. Preberanie plnenia.

  Kupujúci je pri prevzatí dodávky povinný potvrdiť na dodacom liste alebo sprievodnom doklade jej prevzatie. Súčasťou dodávky je aj jeden výtlačok potvrdeného dodacieho listu. Osoba, ktorá preberá dodávku za kupujúceho je chápaná ako určený zamestnanec kupujúceho za prevzatie plnenia. Táto osoba je povinná bez odkladu uplatniť všetky prípadné námietky proti dodávanému množstvu tovaru. Uvedeným zástupcom kupujúceho potvrdené a nereklamované dodacie doklady zmluvné strany považujú za nesporné a údaje na nich uvedené budú podkladom pre oprávnenú fakturáciu Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. prepravcu alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 • 6. Reklamácie:

  Kupujúci je povinný prípadné vady dodaného tovaru písomne reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vždy uviesť miesto uloženia tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie.
 • 7. Platenie dodávok:

  Kupujúci vyhlasuje, že má zaistené financovanie dodávok. Kupujúci v prípade nesúhlasu s vystaveným daňovým dokladom je povinný ho písomne reklamovať a vrátiť ho Predávajúcemu do 3 dní od jeho doručenia, inak sa daňový doklad považuje za odsúhlasený a neskoršia reklamácia nemusí byť Predávajúcim uznaná. V reklamácii musí kupujúci uviesť, čo považuje za neoprávnené účtovanie a ako žiada daňový doklad upraviť. Pokiaľ v reklamácii neuvedie relevantné dôvody, samotné vrátenie dokladu bude považované za bezvýznamné.
 • 8. Výhrada vlastníckeho práva:

  Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 • 9. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania:

  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 • 10. Vyhlásenie kupujúceho:

  Kupujúci vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že: (i) vo vzťahu na jeho majetok sa nevedie žiadne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ako ani neexistuje dôvod pre vyhlásenie konkurzu, resp. pre zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a/alebo pre začatie reštrukturalizačného konania; (ii) nie je insolventný a nie je v predĺžení. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci uzatvára túto Zmluvu s tým, že sa spolieha na vyššie uvedené vyhlásenia kupujúceho a ich pravdivosť. Kupujúci týmto v súlade s § 725 Obchodného zákonníka žiada Predávajúceho, aby sa spoľahol na presnosť, pravdivosť a úplnosť vyhlásení, rovnako ako aj na presnosť a pravdivosť každého dokumentu a každej informácie prijatej od kupujúceho pred uzatvorením tejto Zmluvy. Kupujúci sa týmto zaväzuje odškodniť Predávajúceho za všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré Predávajúci utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto Zmluvy a nepresnosti alebo nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia kupujúceho.
 • 11. Rozhodcovská doložka:

  Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
 • 12. Ochrana osobných údajov:

  Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitým faktorom.

  V tomto dokumente Vás informujeme o všetkých faktoroch , ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov na internetovej stránke www.aludisky.eu.

  Osobné údaje sú všetky informácie o fyzickej osobe , ktorú je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať podľa mena , identifikačného čísla, ako aj podľa genetických , ekonomických kultúrnych a spoločenských faktorov a znakov.


  Správca osobných údajov

  C.D.M. , spol. s r.o. , Horárska 12 , 821 09 Bratislava

  IČO: 35 802 651

  DIČ: 2020258108

  IČ pre DPH: SK2020258108

  V zastúpení : Michal Póňa , Miroslav Póňa

  Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov: 02/4525 9965 , alebo info@aludisky.eu.


  Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a spoločnosťou C.D.M. podľa čl. 6 odst.1 písm. b GDPR


  Rozsah spracovávaných osobných údajov a účel ich spracovania

  Správca osobných údajov spoločnosť C.D.M. , spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje ktoré ste mu poskytli na základe plnenia Vašej objednávky. Spracovávané údaje sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky z našej internetovej stránky www.aludisky.eu.

  Pre vybavenie Vašej objednávky sú nevyhnutné nasledovné osobné údaje ktoré nám sami zverujete:

  Email , meno , priezvisko , adresa bydliska, telefónny kontakt , IČO a DIČ / v prípade fyzických osôb podnikateľov/.

  Taktiež sú osobné údaje nevyhnutne potrebné pre evidenciu daňových dokladov a spracovanie účtovníctva.

  Vaše osobné údaje využívame aj za účelom zasielania informačných emailov. Emaily sú Vám zasielané v oprávnenom záujme ako nášmu zákazníkovi a predpokladáme , že informácie obsiahnuté v informačných mailoch môžu byť pre Vás ako nášho zákazníka prínosné.


  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a subdodávateľom

  Okrem správcu osobných údajov C.D.M. , spol. s r.o. je v niektorých prípadoch nutné poskytnúť Vaše osobné údaje dodávateľom spoločnosti ako aj spoločnostiam zabezpečujúcim doručovanie tovaru.

  Príjemcovia osobných údajov sú :

  -Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

  -Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na údržbe a prevádzke internetovej stránky www.aludisky.eu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

  -Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na prevádzkovaní a údržbe účtovného programu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

  - osoby a spoločnosti ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva / výhradne na základe zmluvného vzťahu/


  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  Správca osobných údajov C.D.M. spol. s r.o. prehlasuje , že prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov fyzických osôb. Tak isto správca zabezpečil , že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

  Iným osobám a subjektom sú osobné údaje sprístupnené len za účelom plnenia zákonných povinností.

  Zamestnanci správcu osobných údajov sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

  Bez súhlasu súhlasu dotknutej osoby nie je možné poskytnutie osobných údajov tretej osobe , okrem osôb a spoločností uvedených v časti „ Poskytovanie údajov tretím osobám a subdodávateľom“.


  Práva pri ochrane osobných údajov

  S súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov a súvisiacimi zákonmi máte právo na:

  - prístup k svojim osobným údajom

  - opravu svojich osobných údajov

  - obmedzenie prípadne zmenu spracovávaných osobných údajov

  - vymazanie osobných údajov

  - prenositeľnosť osobných údajov

  - podanie námietky

  Všetky uvedené práva si môžete u správcu osobných údajov uplatniť :

  -mailom na adrese info@aludisky.eu

  -telefonicky na telefónnom čísle 02/45259965

  -osobne na adrese : C.D.M. spol. s r.o. Horárska 12 , 921 09 Bratislava

  Pri uplatnení svojich práv sa musíte identifikovať tak aby bolo s istotou zaručené , že sa jedná o dotknutú osobu.


  Záver

  Pred odoslaním objednávky zo stránky www.aludisky.eu budete vyzvaný systémom na potvrdenie , že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

  Samotným odoslaním objednávky potvrdzujete , že s podmienkami ochrany osobných údajov v plnom rozsahu súhlasíte.

  V prípade akýchkoľvek pochybností máte právo podať sťažnosť.

  So sťažnosťami sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov.


  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 • 13. Záverečné ustanovenia:

  Vzťahy medzi stranami sa bez ohľadu na povahu strán spravujú dohodou podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, že niektorá zo strán nie je podnikateľom. Strany výslovne prejavujú vôľu, aby prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemala vplyv na neplatnosť ostatných častí zmluvy. Zmluvou neupravené vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text VOP prečítali, že jeho obsahu, vrátane odkazov na právne normy porozumeli, že kúpna zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a svojimi právnymi úkonmi sú viazaní, a na znak bezvýhradného súhlasu to potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Osoba preberajúca tovar v mene kupujúceho prehlasuje, že je oprávnená konať v jeho mene.


C.D.M.,spol. s r.o.

Fučíkova 8, 903 01 Senec

Objednávky a poradenstvo:

+421 2 4552 0190
+421 2 4525 9965
+421 2 4552 7928
Fax : +421 2 4552 7928
E-mail: info@aludisky.eu